Hygieniahoitajan erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutukset

Date: 17.09.2019 - 08.04.2020
: 900 € (alv 0 %)Koulutuksen voi maksaa kahdessa erässä
: 07.08.2019
: Suomi
: Helsinki
: Marika Blomster
Kohderyhmä : Hygieniahoitaja, joka on toiminut vähintään 2-3 vuotta hygieniahoitajana. Osallistuja on suorittanut Arcada Täydennyskoulutuksen Hygieniahoitajan erikoistumisopinnot tai Hygieniahoitajan Täydennyskoulutuksen, tai muita vastaavia opintoja. Osallistujalta edellytetään perusvalmiudet seuraavissa osa-alueissa: Tietotekniikkataito (World, Excel ja Power Point), tiedonhaku, tiimityöskentely, projektihallinnan työkalut ja englannin kielen kirjallista ja suullista ymmärtämistä.

Tavoitteet: Hygieniahoitajan erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on syventää osaamistaan hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä ja torjunnassa sekä koulutus perustuu ECDC:n ohjeistukseen (ECDC 2013 Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union). Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja syventää osaamistaan infektioiden torjuntatoimien kehittämisessä. Lisäksi osallistuja osaa laatia näyttöön perustuvia infektioiden ehkäisy ohjeita, soveltaa niitä käytännössä sekä arvioida niiden vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös oppia epidemiologian, seurantamenetelmien ja epidemiaselvitysten perusteita. Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisäksi kehittää osallistujan valmiuksia tuottaa tieteellistä tekstiä.

Laajuus: 30 op. Opinnot alkavat 17.9.2019 ja päättyvät 8.4.2020. Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki. Lähiopiskelupäiviä on 9, sen lisäksi on 5 etäpäivää. Osallistujat voivat myös valita etäpäivät läsnäolopäiviksi, mikäli näin haluavat. Läsnäolopäivät; 17-18.9; 12.11; 3-4.12.2019; 11-12.2 ja 7-8.4.2020. Etä- tai läsnäolopäivät; 8.10; 13.11.2019; 14-15.1 ja 3.3.2020.

Menetelmät: Monimuoto opiskelu. Asiantuntijaluentoja, verkko-opiskelu (oppimisalusta), ryhmätöitä, yksilöllisiä etätehtäviä ja seminaareja. Koulutuksessa tehdään kehittämistehtävä syventävien opintojen moduulissa.

 

Yleiset opinnot 1 op

Opintoihin orientoituminen

 • Opinto-ohjaus
 • Oppimispäiväkirja

 

Aine opinnot 19 op

Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntatoimien hallinnointi                    3 op

 • Infektiotyypit erikoisaloittain
 • Näyttöön perustuvien infektioiden ehkäisy ohjeiden laatiminen
 • Ohjeiden saattaminen käytäntöön ja niiden toteutamisen seuranta 

Laadun kehittäminen                                                                                   4 op

 • Käsihygienian tehostamiskeinot (kampanjat)
 • Toimintaa ohjaava lainsäädäntö
 • Viestintä arjessa, epidemioissa ja infektiouhkissa: mitä, miksi ja kenelle

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta                                                    7 op

 • Epidemiologian perusteita ja tutkimusasetelmia
 • Epidemiologisen seurannan periaatteet
 • Laitosepidemian selvitys
 • Tartunnanjäljitys
 • Mikrobilääkeresistenssin ja antibioottien käytön seuranta

Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy ja hallinta                                     5 op

 • Infektioiden torjunta uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa
 • Riskinarviointi ja hallinta sairaalarakentamisessa
 • Kustannusvaikuttavuus
 • Diagnostisten testien tunnusluvut ja niiden käyttö

Syventävät opinnot 10 op

Opiskelija valitsee ja tekee kaksi neljästä vaihtoehdosta:

 • Kirjallisuus opinnot + posterin / abstraktin teko                                5 op
 • Artikkelin kirjoittaminen                                                                 5 op
 • Työharjoittelu THL:ssä (10 päivää + raportin kirjoittaminen)              5 op
 • Projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi                                        5 op