Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutukset

Date: 21.01.2021 - 31.12.2021
: 1500 € (alv 0%)
: 30.10.2020
: Suomi
: Helsinki
: Arla Cederberg
Kohderyhmä : Kenelle koulutus on tarkoitettu? Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan (AMK) tutkinnon mutta myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten. Erikoitumiskoulutus on tarkoitettu muun muassa sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen. Koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Ihmisten kohtaamiin haasteellisiin elämäntilanteisiin voi liittyä esimerkiksi koulutus- tai työelämästä syrjään jääminen, toimeentulo-ongelmat sekä mielenterveyden ja päihteiden käytön hallinnan pulmat. Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja, -käytäntöjä ja -menetelmiä sekä ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta tulee kehittää, jotta asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata. 
 
Koulutuksen jälkeen voit toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.
 

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksessa on sekä lähi- että verkko-opiskelua, etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilöohjausta. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Oppimis- ja kehittämistehtävät integroituvat työelämään ja tähtäävät henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymiseen.

 • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat, 5 op
 • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt, 5 op
 • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus, 5 op
 • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä, 5 op
 • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus, 5 op
 • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus, 5 op

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä (MoodleRooms).

 Koulutuksessa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä ja kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla ammatillisen osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja erikoistuja saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Aikataulu

Koulutus käynnistyy 21.1.2021 ja päättyy marras-joulukuussa 2021. Koulutukseen kuuluu noin yhdestä kahteen lähipäivää kuukaudessa. 

Asiakas-ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen vuoden 2021 toteutuksen suunnitellut lähityöskentelypäivien ajankohdat

 

 • Asiakas-ja  palveluohjauksen  lähtökohdat  (5  opintopistettä): 
  21–22.1.2021  klo 8.30–16
 • Palvelutarpeiden  arviointi  ja  työkäytännöt  (5  opintopistettä): 
  11–12.3.2021  klo 8.30–16
 • Moniammattisen yhteistyön asiantuntijuus (5 opintopistettä):
  6–7.5.2021 klo 8.30–16
 • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 opintopistettä):
  2–3.9.2021
 • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus (5 opintopistettä):
  15.10.2021 klo 8.30–16
 • Kehittävä ja vaikuttava asiakas-ja palveluohjaus (5 opintopistettä):
  19.11.2021 klo 8.30–16.00 
Haussa tarvittavat liitteet
 
    kopio hakukelpoisuuden antaneesta todistuksesta
    CV, josta ilmenee työkokemus
    Motivaatiokirjoitus (max. 2 A4-sivua). Sisällytä kirjoitukseen:
    – Miksi haet Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen?
    – Millaista asiakas- ja palveluohjauksen osaamista tarvitset tulevaisuudessa?
    – Miten voit työssäsi ja/ tai työurallasi hyödyntää Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista?
    – Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.

Valinta tehdään koulutuksen, työkokemuksen ja koulutustarvekuvauksen perusteella.

 

Valituille ilmoitetaan viimeistään 13.11.2020, ja valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 5.12.2020 mennessä.