Upptäck normer 5 sp

Kort kurs

Date: 25.11.2019 - 03.04.2020
: Utbildningsstyrelsen finansierar utbildningen
: 31.10.2019
: Svenska
: Helsingfors
: Marika Blomster

MÅL 

Efter fortbildningen förväntas deltagarna 

 • ha ökad kunskap om normer, normernas samspel och förhållande till makt
 • kunna beskriva den egna verksamhetens utmaningar gällande normer och likabehandlingsarbete
 • reflektera kring den egna verksamheten ur ett normkritiskt perspektiv
 • ha verktyg för att i personalgruppen reflektera krinf, ifrågasätta och utmana rådande normer
 • ha större medvetenhet kring den egna rolle för att upprätthålla rådande normer

NÄRSTUDIEDAGARNA 

 • 25.11.2019
 • 17.1.2020
 • 28.2.2020
 • 3.4.2020 

Utbildningens omfattning är 5 sp. Mellan närstudiedagarna arbetar deltagarna med mellanuppgifter, läser artiklar och ser på filmer.Deltagarna skriver under utbildningens gång en reflektionsdagbok. I reflektionsdagboken reflekterar deltagarna över närstudiedagarnas teman, mellanuppgifterna och eget arbete med mål att utarbeta en likabehandlingsplan för sin arbetsplats. Deltagarna samarbetar i grupper för att utforma likabehandlingsplaner. 

RESULTAT

 • uppfyllda mål
 • en likabehandlinsplan för enheten
 • ökad medvetenhet i hela arbetsteamet

Normer och makt 25.11.2019

Innehåll och begrepp

 • Vad är en norm och hur uppstår de?
 • Normer och makt
 • Normer i lagar och styrdokument
 • Normkritik 

Mellanuppgift och material

 • Vilka normer är synliga i vardagen? reflektera med teamet utgående från 2 bilder tagna i verksamheten
 • Fördjupning: Film om normer och artiklar

Reflektivt förhållningssätt till normer 17.1.2020

INNEHÅLL OCH METOD 

 • Djupare perspektiv på olika normer (kön, genus, ålder, kropp & funktion, socioekonomiska mfl.) och hur de samverkar 
 • Fokus på att stödja deltagarna i att göra sig medvetna om sig själva som en del i upprätthållandet av normer genom föreläsning och övningar 

Mellanuppgift med fokus på att öka reflektionen kring sig själv och den egna verksamheten genom videoinspelningar

Normkritik i praktiken 28.2.2020

INNEHÅLL OCH METOD

 • Perspektiv på den traditionella genuspedagogiken och ett normkritiskt förhållningssätt
 • Att lära sig se när barn gör motstånd mot normer
 • Hur normer syns i lärmiljö och hur detta påverkar barn och personal i sitt handlande. Perspektiv på både fysiska såväl som sociala faktorer, samt deras samspel. Även diskriminering i förhållande till detta bearbetas

Mellanuppgift: Arbetet med likabehandlingsplan startar

 

Problembaserat lärande kring normer 3.4.2020

INNEHÅLL OCH METOD 

 • Deltagarna delas in i olika grupper vilka får olika utgångspunketr för arbetet. Tillsammans bearbetar de temat i utgångspunkten genom den teorin deltagarna tagit till sig under de tidigare närstudiedagarna. Utgående från bearbetningen gör grupperna en presentation för varandra 

Slutuppgift: Likabehandlingsplan


Tillbaka till listan