Om Arcada fortbildning

 Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande och ändamånsenligt att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård. Utbildningarna planeras i samarbete med arbetslivet och skräddarsys enligt behov och efterfrågan. På våra utbildningar har vi deltagare från hela landet. Vi utnyttjar specialkompetensen hos Arcadas lärarkår och anlitar utomstående specialister då det behövs. Vi ordnar också konferenser och seminarier. Har du eller din arbetsplats en idé om en utbildning ni vill förverkliga, kontakta oss!

Arcada Fortbildning erbjuder:

Specialiseringsstudier

Specialiseringsstudierna är fortbildningsprogram för utveckling i yrket efter avlagd högskoleexamen eller examen på institutnivå.

Öppen yrkeshögskoleverksamhet

Undervisningen stöder principen med livslångt lärande. Studierna leder inte till examen, men kan tillgodoräknas vid senare inledda examensstudier.

Kortkurser och uppdragsutbildningar för företag och organisationer

Utbildningarna planeras och genomförs tillsammans med uppdragsgivaren, utgående från arbetslivets behov.

Seminarier och konferenser

Vi ordnar seminarier och konferenser tillsammans med olika samarbetsparter.

Simuleringsutbildning i patientsäkerhet

Arcada Fortbildning har aktivt deltagit i uppbyggnaden av Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter (APSLC), ett av Finlands första simuleringscenter. I APSLC genomförs utbildningar i en verklighetsanknuten miljö med hjälp av simuleringspedagogik och patientdockor. Vid centret satsar vi på att utveckla personalens kompetens i patientsäkerhet; tekniskt kunnande, teamarbete, situationsmedvetenhet, beslutsfattande och uppgiftshantering. Centrets specialområde är akutmedicin och akutvård både inhospitalt och prehospitalt.

Beställ en utbildning

Arcada Fortbildning skräddarsyr uppdragsutbildningar för företag och organisationer. Dessa kan vara allt från korta till mera omfattande utbildningar. Vi både planerar utbildningar och verkställer beställningar från arbetslivet. Uppdragsutbildningar kan ordnas i Arcadas utrymmen såväl som på en arbetsplats. All utbildning utformas i samarbete med uppdragsgivaren.

Arcada Fortbildning förverkligar idag uppdragsutbildningar speciellt inom handel, hälso- och socialvård. Bland annat har vi skapat utbildningar i fördjupad placeringsrådgivning och säker läkemedelsbehandling för arbetslivet. Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter (APSLC) erbjuder fortlöpande utbildningar, speciellt inom akutvård. Vill du beställa en utbildning? Kontakta oss så planerar vi den tillsammans!

Intyg

Efter avslutad kurs utfärdas alltid kostnadsfritt ett intyg på det språk som utbildningen varit.

Arcada Fortbildning betjänar även studenter som redan avlagt utbildningar, eller som avbrutit sina studier, med olika intyg och bestyrkta kopior. Denna service är avgiftsbelagd, avgiften för ett bestyrkt intyg är 20 € + postavgift 5 €.