Öppna YH-ledsstudier på bachelornivå läsåret 2018-2019

Öppna YH-leden är en möjlighet som riktar sig till dig som har siktet inställt på att avlägga examen vid Arcada. Även om ÖYH-studier i sig inte kan leda till en examen ger Öppna YH-ledsstudier dig möjlighet övergå till att studera som examensstudent vid Arcada efter att du avlagt minst 40 studiepoöng av första årets studier inom ett och samma program.

Som Öppen YH-ledstudent på bachelornivå söker du till en utbildning och följer examensutbildningens studieplan, du studerar dagtid jämsides med examensstudenterna och deltar i undervisningen som ordnas på Arcada. Du har rätt till studiehandledning på samma villkor som examensstudenterna. Studierna för läsåret 2018-2019 börjar med introduktionsdagar 23.8.2018.

När du avlagt minst 40 studiepoäng, studier som du kommit överens om med den examensansvarig läraren eller amanuensen inom en och samma utbildning på Arcada (eller på en annan yrkeshögskola) kan du ansöka om att fortsätta dina studier som examensstudent. Du får då de studiepoäng som du avlagt som Öppen YH-ledsstudent tillgodoräknade. Du behöver med andra ord inte söka via högskolornas gemensamma ansökan, utan övergår till att bli examensstudent förutsatt att du uppfyller de specialkrav på t.ex. lämplighet som en del utbildningar har. Beakta att i utbildningar inom Hälso-och socialvården på Arcada genomförs lämplighetstester i det skedet du ansöker om att bli antagen som examensstudent.

Det är också bra att notera att man på utbildningen för mediekultur tas in studenter enbart till medieanalys.

Om praktik av någon anledning inte kan ingå i dina Öppna YH-ledsstudier, ges du möjlighet att avlägga andra kurser så att du fortfarande har möjlighet att avlägga minst 40 sp under läsåret. 

Hur övergå från Öppna YH-ledsstudent på bachelornivå till examensstudent?
Du har via Öppna YH-leden avlagt minst 40 sp första årets studier inom en och samma utbildning före 31.7.2019 Detta innebär att du kan fortsätta dina studier som examensstudent 1.8.2019. Ifall du däremot inte avlagt 40 studiepoäng per 31.7.2019 kan du inte fortsätta som Öppen YH-ledstudent. 

Närmare information hittar du via länkenhttps://www.arcada.fi/sv/studera-pa-arcada/oppna-yh/oppna-yh-leden/fran-oppen-yh-led-till-examensstudier

 

Anmälan till Öppna YH-leden på bachelornivå för läsåret 2018-2019

Anmälningsperioden är 4.6-3.8.2018. 

Elektroniska anmälningar görs under anmälningsperioden.

Anmäl dig genom att välja den bransch (hittas uppe till vänster under rubriken Öppna yrkeshögskolan) och utbildning som du är intresserad av och tryck sedan på den blå anmälningsknappen ”Anmäl mig” för att komma till registreringsblanketten. 

Fyll sedan i registreringsblanketten och registrera dig som ÖYH-led student. Därefter måste du ytterligare bekräfta din ansökan genom att klicka på en den länk som skickas till din e-post.

 

Övrig information

Avgifter
Avgiften för att studera via Öppna YH-leden är 400€/läsår (du faktureras 200€/termin). I avgiften ingår registrering, undervisning samt tentamen. I samband med vissa kurser kan eventuella kostnader för studiematerial samt kopiering tillkomma.

Studiesociala förmåner, hälsovård och studievägledning
Studier vid Öppna YH betraktas inte som heltidsstudier (leder inte till examen), vilket betyder att du inte har rätt till studiesociala förmåner. Du har inte som Öppen YH-student rätt till hälsovårdsstjänster vid Arcada. Arcadas Öppna YH-studenter har dock rätt att anlita studiepsykologen vid Arcada samt att anlita Arcadas studievägledare Mia Ekström.

Studieprestationer
Dina studieprestationer registreras i yrkeshögskolans studentregister.

Begränsat antal platser
Arcada förbehåller sig rätten att vid behov begränsa antalet ÖYH-studenter till vissa utbildningar i sådana fall antas studenterna enligt anmälningsordning.

Redan examensstudent?
Vänligen notera att ifall du är en examensstudent vid Arcada kan du inte samtidigt vara en Öppen yrkeshögskolestudent vid Arcada.

Bibliotek 
Arcadas bibliotek (C-blocket, andra våningen) står till förfogande för alla Arcadas Öppna YH-studenter.

Besvärsförfarande
Öppna YH-studerande som anser sina studieprestationer vid Arcadas Öppna YH vara felaktigt bedömda kan be om kansliets förmedling vid rättelse av bedömning.

Frågor
Frågor om Öppna YH kan riktas per e-post till oppnayh(at)arcada.fi. 

FAQ Under rutan "FAQ" (till vänster), hittar du svar på den oftast frågade frågorna som gäller Öppna YH-leden.